Tähtajaline tööleping

Tööleping on tähtajatu, kui seda ei ole mõjuva põhjuse tõttu tehtud tähtajaliseks. Tööandja ei või ilma mõjuva põhjuseta tähtajalist töölepingut sõlmida. Kui ta seda ikkagi teeb, siis loetakse töölepingut tähtajatuks. Kui tööline teeb ise ettepaneku tähtajaliseks töölepinguks, siis on see lubatud.

Tähtajalise lepingu mõjuvad põhjused on näiteks teise töölise asendamine, hooajaline töö, kindla objektiga seotud töö.

Töölepingut ei saa teha tähtajaliseks, kui töölepingu pikkus on vähemalt üheksa kuud ja sellist tööd pakutakse korduvalt.

Kui töölise tähtajaline tööleping on lõppenud, aga tööline teeb tööandja palvel tööd edasi, siis muutub tema tööleping automaatselt tähtajatuks. Palgatingimused jäävad samaks, mis tähtajalise töölepinguga kokku lepiti.

Tähtajalist töölepingut ei saa lõpetada – ei tööandja ega töölise poolt. Küll aga on võimalik tähtajaline tööleping olulise kohustuse rikkumise korral päeva pealt peatada. Kohustuste rikkujaks võib olla nii tööline kui ka tööandja. Sellisel juhul on ühel osapoolel õigus teiselt  töölepingu lõpetamise korral hüvitist nõuda.